Περιστροφική χύτευση

Εξοπλισμός

  • Πρέσσες Βουλκανισμού
  • Φόρμες Βουλκανισμού
  • Πρεσσες Περιστροφικής χύτευσης, μονές & με πολλαπλές κεφαλές
  • Καμίνια τήξης μετάλλων

Υλικά

  • Καλούπια Σιλικόνης για περιστροφική χύτευση
  • Στοπερ καλουπιών
  • Παρεμβλήματα καλουπιών (στρόγκυλα και παραλληλόγραμμα)
  • Χωνιά τήξης μετάλλων